Onze voorwaarden

Cybox internet & communicatie
gevestigd en kantoor houdende te Boxmeer.
Hierna te noemen: CBX

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • ‘CBX’: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
 • ‘gebruiker’: de wederpartij van CBX.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen CBX en een gebruiker waarop CBX deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met CBX, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door CBX gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 (dertig) dagen, tenzij anders aangegeven. CBX is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. CBX behoudt zich het recht voor dienstverlening en/of toegang voor wie dan ook zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. CBX zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CBX het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CBX aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CBX worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd gegevens niet tijdig aan CBX zijn verstrekt, heeft CBX het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiend extra kosten aan de gebruiker in rekening te brengen.
 4. CBX is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat CBX is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan CBX de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de gebruiker de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij CBX vinden, CBX tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft CBX het recht ter harer keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. CBX stelt van een dergelijk besluit de gebruiker in kennis.
 7. CBX draagt zorg voor de beschikbaarheid van de CBX systemen, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. CBX is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de CBX systemen als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het internet, storingen in het telefoonnet, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van CBX liggen. CBX is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van CBX ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de CBX systemen door of vanwege CBX.
 8. CBX is gerechtigd verbeteringen in of aan de CBX systemen aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de gebruiker. CBX is niet aansprakelijk voor eventuele kosten van de gebruiker ten gevolge van wijzigingen in de CBX systemen.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, doch minimaal een (1) jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de gebruiker CBX derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt CBX zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door CBX verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, scripts enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de gebruiker en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van CBX worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis aan derden worden gebracht.
 3. CBX behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. CBX werkt o.a. met in eigen huis ontwikkelde software zoals socialstage, backstage en mailstage. Dit is programmatuur vanCBX en CBX is ten alle tijde eigenaar van deze software. Gebruikers die de software van CBX gebruiken huren deze voor een periode van telkens 1 jaar.

Artikel 8. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen ten aller tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste één (1) maand in acht te nemen, met dien verstande dat de gebruiker de overeenkomst alleen per de eerste van een maand kan opzeggen. CBX behoud zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, maar met restitutie van de ongebruikte verbruiksvergoeding, per direct te ontbinden, indien de gebruiker zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van CBX.
 2. Opzegging binnen het eerste jaar van de overeenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Indien dit toch gewenst is, zal de gebruiker worden verplicht tot betaling van het resterende abonnementsgeld.
 3. Opzegging heeft in geen geval restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld tot gevolg.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van CBX op de gebruiker zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  -na het sluiten van de overeenkomst aan CBX ter kennis gekomen omstandigheden geven CBX goede grond te vrezen dat de gebruiker niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  -indien CBX de gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is CBX bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van CBX schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de gebruiker binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan CBX.
 2. Indien een klacht gegrond is zal CBX de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de gebruiker aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de gebruiker schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal CBX slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 11. Betaling

 1. De betaling van CBX diensten en/of producten zijn gebaseerd op vooruitbetaling. Eventuele éénmalige kosten kunnen in geen geval terug worden verkregen evenals kosten voor de registratie van domein namen.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door CBX aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de gebruiker in verzuim; de gebruiker is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 4. CBX zal een incassobureau inschakelen indien zij dit nodig acht.
 5. Tevens is de CBX gerechtigd de gebruiker zonder aankondiging of mededeling te deactiveren en pas weer te activeren als het verschuldigde bedrag is voldaan, vermeerderd met 100 Euro exclusief BTW heraansluitkosten.
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de gebruiker zullen de vorderingen van CBX en de verplichtingen van de gebruiker jegens CBX onmiddellijk opeisbaar zijn.
 7. Door de gebruiker gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de gebruiker, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. CBX behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de tarieven van diensten en producten te wijzigen. Nieuwe prijzen gaan in op de eerste dag van de eerstvolgende abonnementsperiode.
 9. De gebruiker is ook abonnementsgeld verschuldigd als de betreffende dienst tijdelijk gedeactiveerd is.
 10. CBX zal de persoonlijke gegevens van de gebruiker, anders dan via een gerechtelijk bevel, niet aanderden doorgeven. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor CBX personeelsleden ten behoeve van het uitvoeren van beheerstaken.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Indien CBX aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van CBX, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van CBX beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CBX of haar ondergeschikten.
 5. CBX is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 6. CBX is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste content, dit omvat het volgende:
  -Illegaal Materiaal ­ Dit omvat tevens Auteursrechtelijk beschermd werk, commerciële audio, video, of muziek bestanden waarvoor geen toestemming voor verkregen is of auteursrechten voor betaald zijn, en enig materiaal in strijd met de Nederlandse Wetgeving
  -Adult Materiaal ­ Dit omvat tevens alle pornografie, erotische foto’s, video’s en plaatjes, of anderzijds obsceen of ontuchtig materiaal. Het begrip “adult materiaal” is geheel de discretie van de CBX.
  -Warez, etc. ­ Dit omvat tevens gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking. IP spoofing, etc., en de encryptie van het bovenstaande.

Artikel 13. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet­voorzien, waarop CBX geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CBX niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CBX worden daaronder begrepen.
 2. CBX heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid’ die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CBX haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van CBX opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CBX niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien CBX bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de gebruiker gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Beperkingen en onrechtmatig gebruik

 1. CBX behoud zich het recht voor om servers of hostingsdiensten die door de CBX zijn geleverd tijdelijk of permanent te blokkeren als CBX beslist dat de server of hostingsdiensten niet juist of onrechtmatig is gebruikt. Tevens hecht CBX veel waarde aan, en streeft de zogenoemde “Acceptable Use Policies” na, opgesteld voor Usenet en het internet in het algemeen.
 2. CBX verbiedt expliciet het volgende:
  -Illegaal Materiaal ­ Dit omvat tevens Auteursrechtelijk beschermd werk, commercieel audio, video, of muziek bestanden, en enig materiaal in strijd met de Nederlandse Wetgeving.
  -Adult Materiaal ­ Dit omvat tevens alle pornografie, erotische foto’s, video’s en plaatjes, of anderzijds obsceen of ontuchtig materiaal. “adult materiaal” is geheel de discretie van CBX.
  -Warez, etc. ­ Dit omvat tevens gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking. IP spoofing, etc., en de encryptie van het bovenstaande. Het begrip “warez etc.” is geheel de discretie van CBX.

Het versturen van ongevraagde email en/of SPAM, dit ter beoordeling van CBX.

 1. CBX heeft het recht de door de gebruiker op het systeem geplaatste content te controleren op hetgeen lid 1 en lid 2 verbiedt als zij daartoe redelijkerwijs aanleiding toe ziet.
 2. CBX heeft een beperking op het gebruik van data­traffic variërend per server, dienst of product. Na overschrijding van deze limiet zal eerst een waarschuwing worden gegeven. Mocht de overschrijding van deze limiet aanhouden dan zal CBX de verbruikte Gigabytes boven de limiet in rekening brengen.
 3. CBX heeft een beperking op van opslagcapaciteit variërend per server, dienst of product. CBX zal er voor zorgen dat deze limiet niet overschreden wordt. Mocht dit toch op, welke wijze dan ook, voorkomen dan is CBX gerechtvaardigd de te veel opgeslagen data te verwijderen. Dit zal voorafgaan aan een schriftelijke waarschuwing van CBX aan de gebruiker.
 4. CBX behoudt zich het recht voor de beperking op het gebruik van data­traffic en opslagcapaciteit op elk gewenst moment aan te passen. Gebruiker zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.
 5. De gebruiker beschadigt het systeem niet opzettelijk en start geen processen op waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers hindert. Het is niet toegestaan om processen te laten lopen als men geen directe verbinding heeft met het systeem.
 6. Het is niet toegestaan de diensten van CBX te gebruiken voor strafbare gedragingen. Met name worden genoemd, maar niet uitsluitend, het verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal en het zonder toestemming binnen dringen van andere computers op het internet waarbij CBX enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, hierna te noemen hacken. Indien CBX strafbare gedragingen via het systeem bewezen acht, dan wordt de gebruiker van het systeem afgesloten zonder restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding en wordt de overeenkomst ontbonden. CBX behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende gebruiker te verhalen.
 7. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die CBX mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten te handelen van de gebruiker in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.
 8. CBX is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.
 9. CBX is gerechtigd de toegang voor de gebruiker tot CBX tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de gebruiker een verplichting jegens CBX niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van de gebruiker onverlet.
 10. Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien de gebruiker binnen een door CBX gestelde termijn aan zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 15. Domeinnamen

 1. Virtuele Servers kunnen geconfigureerd worden met of zonder eigen domein naam. Indien een Virtuele Server geconfigureerd wordt met een eigen domeinnaam zijn de leden 2 t/m 6 van toepassing. Anders is lid 7 van toepassing.
 2. CBX kan indien gewenst de domein naam voor de gebruiker aanvragen, mits deze nog beschikbaar is en gebruiker aan de voorwaarden van de aanvraag van deze domein naam voldoet.
 3. Registratie van een domeinnaam door CBX ten behoeve van de gebruiker zal in alle gevallen op naam van de gebruiker komen te staan mits deze is aangevraagd met de KvK van de gebruiker. Ook na beëindiging van de overeenkomst tussen CBX en de gebruiker blijft de domeinnaam eigendom van de gebruiker. Gebruiker dient echter zelf de verhuizing van een domein naam naar een andere provider te verzorgen.
 4. CBX is niet aansprakelijk in geval een voor de gebruiker aangevraagde domeinnaam inbreuk blijkt te maken op rechten van derden.
 5. CBX is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van een domeinnaam door enerzijds het in gebreke blijven van de gebruiker en anderzijds het in gebreke blijven van de domein registratie instantie.
 6. Indien de gebruiker een subdomein naam kiest op een domein van CBX, blijft deze subdomein naam ten alle tijden eigendom van CBX.
 7. CBX behoudt zich het recht voor een door de gebruiker aangevraagde subdomein naam te weigeren zonder opgaaf van reden.

Artikel 16. Web­ontwerp

Alle materialen die ontstaan bij het ontwikkelen van een website, mogen niet gedupliceerd, verkocht of veranderd worden zonder toestemming van CBX. Hierbij hoort het totale ontwerp, maar ook de afzonderlijke materialen, zoals tekst, afbeeldingen, filmbeelden en programmatuur.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van CBX is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft CBX het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen CBX en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

Artikel19. Wijziging en plaatsvinden van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel N.O. Brabant

Boxmeer
1 juli 2014